מה אפשר לעשות?

ב-23 לאוקטובר 2012 תתכנס מליאת המל"ג כדי לדון בהצעת ההחלטה שאושרה בוועדת המשנה להבטחת איכות.

כתבו לשר החינוך ולחברי המל"ג ובקשו מהם למנוע פגיעה אנושה בחופש האקדמי, להבטיח את המשך קיומה ואת עצמאותה של המחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון, ולאמץ את המלצות המומחים הבינלאומיים בעניין המחלקה ככתבן וכלשונן. נא הקפידו לכתב על מכתבם/ן את כל חברי/ות המל"ג.

כתבו לנשיאים ולרקטורים של האוניברסיטאות בישראל והפצירו בהם להתערב, לתמוך בכל האמצעים במאבקה של אוניברסיטת בן גוריון ולתבוע שחופש המחקר וההוראה באקדמיה ישמר. פנו לאגודות מקצועיות ולעמיתים ועמיתות בחו"ל ובקשו מהם לכתוב לשר החינוך ולחברי המל"ג ולהתריע מפני ההשלכות החמורות של התערבות פוליטית בעניינים אקדמיים.

חתמו על העצומה הקוראת למל"ג לדחות את המלצות ועדת המשנה.